تحویل پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه ی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد – خرداد 1400


تحویل پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه خرم آباد – خرداد 1400

بارگیری و تحویل پکیج پروژه ی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد در خرداد ماه 1400 با موفقیت به انجام رسید.

مشاور قرارداد شرکت مپنا بویلر بود که در ماه پایانی سال 1398 کار مهندسی آغاز گردید.