تحویل پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه بیدبلند – زمستان 1399