بازدید کارشناسان ریاست محترم سازمان صنایع و معادن استان فارس و شرکت مایع سازی گاز