بازدید نمایندگان محترم شرکت SEKO


بازدید نمایندگان محترم شرکت SEKO از کارخانه مسیر سبز و پکیج تزریق مواد شیمیایی در حال بهره برداری مربوط به پروژه اوره و آمونیاک سوم شیراز ، همچنین برگزاری جلسه مشترک با شرکت PIDEC.