ان جی ال خارگ

کارفرما: I.O.O.C

مشاور: پتروساحل توسعه خلیج فارس

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

تعداد: 3

محل نصب: جزیره خارگ