ارسال و تحویل پکیج ها و دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه متانول آپادانا خلیج فارس


ارسال و تحویل پکیج ها و دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه متانول آپادانا خلیج فارس

 

پکیج ها و دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه متانول آپادانا خلیج فارس 9969  در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1402 در چند مرحله با موفقیت بارگیری شد و تحویل گردید.