ارسال بخشی از پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله


ارسال یک ست از سری ست های پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق

به علت ارسال ست ها به خارج از کشور نوع بسته بندی ست ها با نمونه های داخلی متفاوت است.نوع بسته بندی از جنس صندوق چوبی مقاوم در برابر آب و خاک می باشد.

همکاری با کشور عراق یکی از فعالیت ها ما در راستای انتقال تكنولوژي و فن آوري پیشرفته روز و توسعه صادرات به کشورهای همسایه است.