بازدید ازنیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان


بازدید مهندسین و تیم فنی شرکت مسیر سبز از نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان