تصویر تماس
آدرس:
شيراز- بلواركريمخان زند - خيابان 50 - ساختمان سيم و زر1 - واحد 2
تلفن:
071-32309185,6
فکس:
071-32356037
قسمتهای ضروری*

آدرس مسیرسبز

 شيراز - بلواركريمخان زند - خيابان 50 - ساختمان سيم و زر1 - واحد 2
07132309185-6
07132356037
www.greenmile.ir
info@greenmile.ir

 

تندیس ها