بازدید جناب آقای مهندس صفوت از شرکت مسیر سبز


بازدید جناب آقای مهندس مهرزاد صفوت مدیر عامل شرکت توسعه صنعت نفت و انرژی قشم (OEID) از شرکت مسیر سبز .