موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پروژه لاذقیه (عراق)-زمستان 1399


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پروژه لاذقیه (عراق) و انعقاد قرارداد با شرکت مپنا بویلر جهت ساخت یک دستگاه این سفارش – زمستان 1399