موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پروژه NGL 3100- پاییز 1399

پالایشگاه آبادان

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پروژه NGL 3100 و انعقاد قرارداد با شرکت OIEC جهت ساخت سه دستگاه این سفارش – پاییز 1399