موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی دماوند و انعقاد قرارداد جهت ساخت یک دستگاه این سفارش – پاییز 1399