راه اندازی پکیج های شرکت پتروشیمی انتخاب


پکیج های تزریق مواد شیمیایی شرکت پتروشیمی انتخاب ، کارفرما شرکت ارکان ساختار برتر ، در اواخر خرداد ماه سال 1396 با موفقیت راه اندازی و در سرویس قرار گرفت  .