ثبت در لیست سازندگان مجاز شرکت نفت پاسارگاد


شرکت مسیر سبز دلتا در لیست سازندگان مجاز شرکت نفت پاسارگاد با کد 05V3097 ثبت شد.