بازدید کارشناسان ریاست محترم سازمان صنایع و معادن استان فارس و شرکت مایع سازی گاز


جناب آقای مهندس صفری ریاست محترم سازمان صنایع و معادن استان فارس و کارشناسان محترم شرکت مایع سازی گازایران